เวลาทำการ :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 13.00 น.

Office :
Hotline :
ขั้นตอนการจองทัวร์

ขั้นตอนการจองทัวร์

จองทัวร์ท่องเที่ยวกับ มีทวีทัวร์ ได้สะดวกตามขั้นตอนดังนี้

1. จองผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก ไม่ว่าจะเป็ทางโทรศัพท์ ช่องทางไลน์@ หรืออินบ๊อกซ์ในเพจ

2. บริษัทฯจะส่งใบแจ้งยอดชำระค่ามัดจำเดินทาง และให้ท่านส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินมาให้บริษัทฯ

3. บริษัทฯจะออกใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำ พร้อมยอดชำระที่เหลือให้ท่านทราบ

   

4. บริษัทฯจะขอสำเนาพาสปอตของท่าน เพื่อดำเนินการเรื่องเอกสาร
(หรือบางกรณีอาจต้องใช้พาสปอตเล่มจริง)

5. บริษัทฯ เรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ โดยท่านต้องชำระภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง

6. บริษัทฯ จะส่ง ใบเตรียมตัวการเดินทาง ให้ท่านรับทราบข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสำคัญ
เพื่อให้ท่านจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว

7. บริษัทฯ จะโทรแจ้ง วัน เวลา สถานที่นัดพบ เพื่อจัดเตรีมเอกสารให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

8. บริษัทฯ ส่งท่านขึ้นเครื่อง และขอให้ท่านมีความสุขตลอดการเดินทาง